Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามประจำเดือน ธันวาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามประจำเดือน ธันวาคม 2564

12 เวร ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลางวัน 12 เวร ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลางคืน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About วันวิสาข์ สืบ

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สอบถามผ่าน Face …