Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางจำเรียง  ใจกว้าง
ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
ครู คศ.3  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

นางอัญชรีย์  มีแสง
ครู คศ.2
e-portfolio อัญชรีย์
น.ส.จิราภรณ์ ทลิกรรณ์ครู คศ.1
e-portfolio จิราภรณ์
น.ส.อภิชญา ฤทธิ์พันธ์
ครู คศ.1
e-portfolio อภิชญา
นางยุพาพร เกิดขุมทอง
ครู คศ.1
e-portfolio ยุพาพร

 

 
นายธิรพงษ์ คงด้วง
ครู คศ.1
e-portfolio ธีรพงษ์
 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดมครู คศ.1
e-portfolio อารีรัตน์
นายณฐนน ก๊งหวัน    ครูผู้ช่วย

 

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเร …