Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

2102 นางจำเรียง  ใจกว้าง
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

e-portfolio ครูจำเรียง

2103 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
ครู คศ.2

 

 

e-portfolio ครูอัญชรีย์

2105 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
ครู คศ.3

 

 

e-portfolio ครูจันทร์นิพา

2108 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
ครู คศ.1 

 

 

e-portfolio ครูจิราภรณ์

2109 นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน
ครู คศ.1 

 

e-portfolio ครูฉันทลักษณ์

2110 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
ครู คศ.1 

 

e-portfolio ครูอภิชญา

2111 นางยุพาพร เกิดขุมทอง
ครู คศ.1 

 

e-portfolio ครูยุพาพร

2112 นายธิรพงษ์ คงด้วง
ครู ผู้ช่วย 

 

e-portfolio ครูธีรพงษ์

2113 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
ครู ผู้ช่วย 

 

e-portfolio ครูอารีรัตน์

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกตินักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …