Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวานีดา  ทองปัสโนว์
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
ครู คศ.2
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
ครู คศ.2
นายเจนณรงค์ พันทวี
ครู คศ.1
นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
ครู คศ.1

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
ครู คศ.1
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
ครู คศ.1
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
ครูผู้ช่วย
นายอัครพล ศรีฟ้า
ครูผู้ช่วย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรี …