Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอารมย์ เทพเกื้อ
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ

e-portfolio ครูอารมย์

 

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
ครู คศ.2

e-portfolio ครูพิมพ์ใจ

 

นางวานีดา  ทองปัสโนว์
ครู คศ.3

 

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
ครู คศ.2

e-portfolio ครูจงรักษ์

 

นายเจนณรงค์ พันทวี
ครู คศ.1

e-portfolio ครูเจนณรงค์

 

นางสาวนิธิยา ทองยวน
ครู คศ.1

e-portfolio ครูนิธิยา

 

นายเอกชัย อะหลีแอ
ครู คศ.1

e-portfolio ครูเอกชัย

 

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
ครูผู้ช่วย

e-portfolio ครูกุลธิดา

 

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
ครูผู้ช่วย

e-portfolio ครูอัญวีณ์

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย

e-portfolio ครูภมร

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง
ครูผู้ช่วย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเร …