Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

น.ส.ปาลินี เพชรทอง
ครู คศ 1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
ครู คศ 1
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
ครูผู้ช่วย
น.ส.จิตชนก ประชุมทอง
ครูผู้ช่วย
น.ส.ชุติมา จิตตรารมย์
ครูผู้ช่วย
น.ส.ธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
ครูผู้ช่วย
น.ส.พรประภา นิรัตน์
ครูผู้ช่วย
น.ส.นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
ครู พนักงานราชการ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรี …