Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นายศรีสุวรรณ บรมสุข
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
e-portfolio ครูศรีสุวรรณ

น.ส.ปาลินี เพชรทอง
ครู คศ.1
e-portfolio ครูปาลินี
นายสัญชัย พิกุลงาม
ครู คศ.1
e-portfolio ครูสัญชัย
น.ส.อมรทิพย์ จิตรอารีย์
ครู คศ.1
e-portfolio ครูอมรทิพย์
น.ส.มาสีเต๊าะ ซอมัด
ครู คศ.1
e-portfolio ครูมาสีเต๊าะ

 

 นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
ครูผู้ช่วย
น.ส.จิตชนก ประชุมทอง
ครูผู้ช่วย
น.ส.ชุติมา จิตตรารมย์
ครูผู้ช่วย

 

น.ส.นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
ครู พนักงานราชการ
น.ส.สุรีรัตน์ ตลึงจิตร
ครู 

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเร …