Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.ปาลินี เพชรทอง
ครู คศ.1
นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
ครูผู้ช่วย
น.ส.จิตชนก ประชุมทอง
ครูผู้ช่วย
 น.ส.ชุติมา จิตตรารมย์
ครูผู้ช่วย
น.ส.ธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
ครูผู้ช่วย
น.ส.พรประภา นิรัตน์
ครูผู้ช่วย
น.ส.นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
ครู พนักงานราชการ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรี …