Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ
 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ครู คศ.1
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
ครูผู้ช่วย
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
ครู พนักงานราชการ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรี …