Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ครู คศ 1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
ครู คศ 1
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
ครู พนักงานราชการ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรี …