Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
e-portfolio ครูสาลีรัตน์

 

 นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ
ครู คศ.1
e-portfolio ครูภาณุวัฒน์
น.ส.สุวัยดา ง๊ะสมัน
ครู คศ.1
e-portfolio ครูสุวัยดา
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ครู คศ.1

 

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
ครูผู้ช่วย

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเร …