Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
e-portfolio ครูจุฑามาส

 

 นายพิชัย บุญชูประภา
ครู คศ.1
e-portfolio ครูพิชัย
นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
ครู คศ.1
e-portfolio ครูวีรภัทร
น.ส.พิมพ์พร ทิมขำ
ครู คศ.1
 e-portfolio ครูพิมพ์พร
น.ส.พัชรีวรรณ อินทสุรัช
ครู คศ.1
 e-portfolio ครูพัชรีวรรณ
 นายชวลิต กรัดภิรมย์
ครู คศ.1
 e-portfolio ครูชวลิต
น.ส.วันวิสาข์  สืบ
ครู ผู้ช่วย
e-portfolio ครูวันวิสาข์
นายจตุพล บุนนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเร …