Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ

e-portfolio ครูจุฑามาส

 

นายพิชัย บุญชูประภา
ครู คศ.1

e-portfolio ครูพิชัย

 

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
ครู คศ.1

e-portfolio ครูวีรภัทร

 

นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น
ครู คศ.1

 e-portfolio ครูพิมพ์พร

 

นางสาวพิมพิไล กัญญา
ครู ผู้ช่วย

e-portfolio ครูพิมพิไล

 

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
ครู ผู้ช่วย

 e-portfolio ครูพัชรีวรรณ

 

นายชวลิต กรัดภิรมย์
ครู ผู้ช่วย

 e-portfolio ครูชวลิต

 

นางสาววันวิสาข์  สืบ
ครู ผู้ช่วย

e-portfolio ครูวันวิสาข์

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา