Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายฉัตรชัย ทองหีต
ครู คศ.1  หัวหน้ากลุ่มสาระ

e-Portfolio ครูฉัตรชัย

 

นางสุลีพร ดีทอง
ครู คศ.3

 

นายณรงค์ ศิริยงค์
ครู คศ.2

 

นางสาวยุภาพร บุญเทียม
ครู คศ.1
e-Portfolio ครูยุภาพร

 

นางสายฝน ราษีงาม
ครู คศ.1
e-Portfolio ครูสายฝน

 

นายสายัน จิตรรักษ์
ครู คศ.1
e-portfolio ครูสายัน

 

นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป
ครู ผู้ช่วย
e-Portfolio ครูปรมาภรณ์

 

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
ครู ผู้ช่วย
e-portfolio ครูจตุรงค์

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา