Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป
ครู คศ.1  หัวหน้ากลุ่มสาระ

e-Portfolio ครูปรมาภรณ์

 

นางสุลีพร ดีทอง
ครู คศ.3

 

นายณรงค์ ศิริยงค์
ครู คศ.2

 

นางสายฝน ราษีงาม
ครู คศ.1
e-Portfolio ครูสายฝน

 

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
ครู ผู้ช่วย
e-portfolio ครูจตุรงค์

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเร …