Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นายอภิเดช จิตรมุ่ง นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ

e-Portfolio ครูอภิเดช จิตรมุ่ง

นางสุลีพร ดีทอง นางสุลีพร ดีทอง
ครู คศ.3
 นายณรงค์ ศิริยงค์ นายณรงค์ ศิริยงค์
ครู คศ.2
 นายธนิต ดีทอง นายธนิต ดีทอง
ครู คศ.3
 นางสาววิภาวรรณ ช่วยสงค์ นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์
ครู คศ.1

e-Portfolio ครูอัญญากร ช่วยสงค์

 นายภราดร ไชยเขียว นายภราดร ไชยเขียว
ครู คศ.1

e-Portfolio ครูภราดร ไชยเขียว

 นางสาวยุพาพร บุญเทียม นางสาวยุภาพร บุญเทียม
ครู คศ.1

e-Portfolio ครูยุภาพร บุญเทียม

 นายฉัตรชัย ทองหีต นายฉัตรชัย ทองหีต
ครู คศ.1

e-Portfolio ครูฉัตรชัย ทองหีต

 นางสาวจิราพร บุญเหลือ นางสาวจิราพร บุญเหลือ
ครู คศ.1

e-Portfolio ครูจิราพร บุญเหลือ

 นางสายฝน ราษีงาม นางสายฝน ราษีงาม
ครู ผู้ช่วย

e-Portfolio ครูสายฝน ราษีงาม

 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม นางสาวศิรินาถ ไทรงาม
ครู ผู้ช่วย

e-Portfolio ครูศิรินาถ ไทรงาม

 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป
ครู ผู้ช่วย

e-Portfolio ครูปรมาภรณ์ พรหมประทีป

………………………………
ครู ผู้ช่วย
………………………………
ครู ผู้ช่วย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

Untitled

ประชาสัมพันธ์ตารางการใช้ห้องเรียน ในการประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ตารางการใช้ห้อง …