Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

อภิเดชชุดขาว นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


e-Portfolio ครูอภิเดช จิตรมุ่ง

e-Portfolio ครูอภิเดช

2703 นางสุลีพร ดีทอง
ครู คศ.3
2701 นายณรงค์ ศิริยงค์
ครู คศ.2
2712 นายภราดร ไชยเขียว
ครู คศ.1

 


e-Portfolio ครูภราดร

2713 นางสาวยุภาพร บุญเทียม
ครู คศ.1
e-Portfolio ครูยุภาพร
2715 นายฉัตรชัย ทองหีต
ครู คศ.1

 


e-Portfolio ครูฉัตรชัย

2717 นางสาวจิราพร บุญเหลือ
ครู คศ.1
e-Portfolio ครูจิราพร
2718 นางสายฝน ราษีงาม
ครู ผู้ช่วย

 


e-Portfolio ครูสายฝน

2719 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม
ครู ผู้ช่วย

 


e-Portfolio ครูศิรินาถ

2720 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป
ครู ผู้ช่วย

 


e-Portfolio ครูปรมาภรณ์

2721 นายสายัน จิตรรักษ์
ครู คศ.1

 


e-portfolio ครูสายัณ

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
ครู ผู้ช่วย

 


e-portfolio ครูอิศรเกษม

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
ครู ผู้ช่วย

 


e-portfolio ครูจตุรงค์

………………………………
ครู ผู้ช่วย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกตินักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …