Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อภิเดชชุดขาว นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


e-Portfolio ครูอภิเดช จิตรมุ่ง

2703 นางสุลีพร ดีทอง
ครู คศ.3
2701 นายณรงค์ ศิริยงค์
ครู คศ.2
2707 นายธนิต ดีทอง
ครู คศ.3
2711 นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์
ครู คศ.1

 


e-Portfolio ครูอัญญากร ช่วยสงค์

2712 นายภราดร ไชยเขียว
ครู คศ.1

 


e-Portfolio ครูภราดร ไชยเขียว

2713 นางสาวยุภาพร บุญเทียม
ครู คศ.1

 


e-Portfolio ครูยุภาพร บุญเทียม

2715 นายฉัตรชัย ทองหีต
ครู คศ.1

 


e-Portfolio ครูฉัตรชัย ทองหีต

2717 นางสาวจิราพร บุญเหลือ
ครู คศ.1

 


e-Portfolio ครูจิราพร บุญเหลือ

2718 นางสายฝน ราษีงาม
ครู ผู้ช่วย

 


e-Portfolio ครูสายฝน ราษีงาม

2719 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม
ครู ผู้ช่วย

 


e-Portfolio ครูศิรินาถ ไทรงาม

2720 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป
ครู ผู้ช่วย

 


e-Portfolio ครูปรมาภรณ์ พรหมประทีป

2721 นายสายัน จิตรรักษ์
ครู คศ.1

 


e-portfolio ครูสายัณ จิตรรักษ์

………………………………
ครู ผู้ช่วย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …