Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ

e-portfolio ครูอุไรวรรณ

 

นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ
ครู คศ.2

 

นายอาวุธ จันทร์เมือง
ครู คศ.2

e-portfolio ครูอาวุธ

 

นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง
ครู คศ.1

e-portfolio ครูมุรณี

 

นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

e-portfolio ครูจีราวรรณ

 

นางสาวปฐมพร เกตุกำพล
ครู คศ.1

e-portfolio ครูปฐมพร

 

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
ครู คศ.1

e-portfolio ครูฑิฆัมพร

 

นางสาวปัทมา ใจชื่น
ครู คศ.1

e-portfolio ครูปัทมา

 

นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ
ครู คศ.1

e-portfolio ครูคุณากร

 

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
ครูผู้ช่วย

e-portfolio ครูนฤมล

 

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
ครูผู้ช่วย

e-portfolio ครูวิภาวรรณ

 

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
ครูครูผู้ช่วย

e-portfolio ครูพรรณธิดา

 

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
ครูผู้ช่วย

e-portfolio ครูณัฐนรี

 

2828

Wang Qinfei
ครู ต่างชาติ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา