Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

2806 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

e-portfolio ครูอุไรวรรณ

2802 นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ
ครู คศ.2

 

 

2808 นางอุทัยวรรณ ไชยสาร
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูอุทัยวรรณ

2809 นายอาวุธ จันทร์เมือง
ครู คศ.2

 

 

e-portfolio ครูอาวุธ

2818 นางสาวมุรณี หะยีสาอิ
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูมุรณี

2819 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูจีราวรรณ

2820 นางสาวปฐมพร เกตุกำพล
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูปฐมพร

2821 นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูฑิฆัมพร

2823 นางสาวปัทมา ใจชื่น
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูปัทมา

2824 นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูคุณากร

2825 นางนฤมล ทิพย์พินิจ
ครู ผู้ช่วย

 

 

e-portfolio ครูนฤมล

2826 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
ครู ผู้ช่วย

 

 

e-portfolio ครูวิภาวรรณ

2827
Garen Kouyoumdjian
ครู ต่างชาติ
2829 Nicklas Berggren
ครู ต่างชาติ
2828 Wang Qinfei
ครู ต่างชาติ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …