Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

2806 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ
e-portfolio ครูอุไรวรรณ
2802 นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ
ครู คศ.2
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
ครู
 


e-portfolio ครูพรรณธิดา

2809 นายอาวุธ จันทร์เมือง
ครู คศ.2

 

e-portfolio ครูอาวุธ

2818 นางสาวมุรณี หะยีสาอิ
ครู คศ.1

 

e-portfolio ครูมุรณี

2819 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

 

e-portfolio ครูจีราวรรณ

2820 นางสาวปฐมพร เกตุกำพล
ครู คศ.1

 

e-portfolio ครูปฐมพร

2821 นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
ครู คศ.1

 

e-portfolio ครูฑิฆัมพร

2823 นางสาวปัทมา ใจชื่น
ครู คศ.1

 

e-portfolio ครูปัทมา

2824 นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ
ครู คศ.1

 

e-portfolio ครูคุณากร

2825 นางนฤมล ทิพย์พินิจ
ครู ผู้ช่วย

 

e-portfolio ครูนฤมล

2826 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
ครู ผู้ช่วย

 

e-portfolio ครูวิภาวรรณ

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
ครู ผู้ช่วย 

 

e-portfolio ครูณัฐนรี

2827
Garen Kouyoumdjian
ครู ต่างชาติ
2829 Nicklas Berggren
ครู ต่างชาติ
2828 Wang Qinfei
ครู ต่างชาติ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกตินักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …