Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัทมา ใจชื่น
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.ชกาภัฏ ทิศคงทอง
ครู คศ.1
น.ส.ฑิฆัมพร ออมสิน
ครู คศ.1
นางนฤมล ทิพย์พินิจ
ครู คศ.1
น.ส.วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.1
น.ส.ณัฐนรี พันธ์พงศ์
ครู คศ.1
น.ส.พรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
ครูผู้ช่วย
น.ส.พรพิลาส วิจิต
ครูผู้ช่วย
นางกวินนาฎ อินทจันทร์
ครูผู้ช่วย
น.ส.นฤมล บุญรอด
ครูผู้ช่วย
น.ส.มัสรีน่า สะนิ
ครูผู้ช่วย
นายธิติสรรค์ สงหราหมณ์
ครูผู้ช่วย
 นายวศิน ตุเกตุ
ครูผู้ช่วย
นายเอกภพ ไทยทอง
ครูผู้ช่วย
น.ส.ณัฐพัชร์ ส่งเสริม
ครูผู้ช่วย
น.ส.สุพรรษา ดุริยานนท์
ครูผู้ช่วย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรี …