Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
ครู ผู้ช่วย
 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
ครู พนักงานราชการ
 นางสาวนฤมล สาริขา นางสาวนฤมล สาริขา
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นางสาวดาราราย กัววงศ์ นางสาวดาราราย กัววงศ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์ นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์
พนักงานขับรถ
 นางสาวสายทอง ชารักดี นางสาวสายทอง ชารักดี
แม่บ้าน
 นางวินวินโซ ฟอง นางวินวินโซ ฟอง พม่า
แม่บ้าน
 นางคำเครือ ชัยมณีเจริญ นางคำเคลือ ชัยมณีเจริญ
แม่บ้าน
 นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน
นักการ
 นายอองซาน อาว นายอองซาน อาว พม่า
นักการ
………………………………..
นักการ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

Untitled

ประชาสัมพันธ์ตารางการใช้ห้องเรียน ในการประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ตารางการใช้ห้อง …