Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

น.ส.จันทร์จีรา บุญปติ
ครู คศ.1
น.ส.กรกมล กุลทอง
ครู คศ.1
น.ส.เกศวรา ศรีพิบูลย์
ครู พนักงานราชการ
 น.ส.นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
ครู พนักงานราชการ
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
ครู พนักงานราชการ
น.ส.นฤมล สาริขา
ครูอัตราจ้างเงินนอก
งบประมาณ
นายจตุพล บุนนาค
ครูอัตราจ้างเงินนอก
งบประมาณ
น.ส.ณัฐธิดา ทองปัสโนว์
ครูอัตราจ้างเงินนอก
งบประมาณ
น.ส.กันต์หทัย ใจกว้าง
ครูธุรการ
น.ส.นันทรัตน์ อนุกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
น.ส.ชนุตม์ ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 นายสุทิน ช่วยแก้วนักการ
4012 4025 4013
นายอองซาน อาว (พม่า)
นักการ
 นางสิริกานต์ บัวคง
แม่บ้าน
 นางวินวินโซ ฟอง (พม่า)
แม่บ้าน
น.ส.สุคันธา พิมพ์ศรี
แม่บ้าน
 น.ส.จารีย์ สุขเกษม
แม่บ้าน
 นายปรีชา แป้นปั้น
นักการ
น.ส.จันจิรา ช่วยเกลี้ยง
แม่บ้าน
 น.ส.มาวินีย์ ชุมคง
แม่บ้าน

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรี …