Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเว็บไซต์โรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเว็บไซต์โรงเรียน

_MG_7289
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ
_MG_7290
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
_MG_7304
งานสารบรรณ
_MG_7308
พิธี เปิดโดย ผู้อำนวยการประยงค์ อินนุพัฒน์
_MG_7328
วิทยากรท่านแรก ครูอภิเดช
_MG_7369
กลุ่มงานงบประมาณและสินทรัพย์
_MG_7376
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
_MG_7380
วิทยากร ท่านที่ ๒ ครูสัญชัย
_MG_7393
วิทยากรท่านที่ ๓ ครูภราดร

_MG_7297 _MG_7299 _MG_7331 _MG_7336 Picture1

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 339 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

มอบทุนปัจจัยพื้ …