Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสนับสนุนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการสอน

งานแนะแนว

น.ส.จันทร์จีรา บุญปติ
ครู คศ.2
น.ส.เกศวรา ศรีพิบูลย์
ครู พนักงานราชการ

 

เจ้าหน้าที่

น.ส.นันทรัตน์ อนุกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
น.ส.ชนุตม์ ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ศรินทร์รตา ชูเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นักการ-แม่บ้าน

4012 4013
นายอองซาน อาว (พม่า)
นักการ
 นางวินวินโซ ฟอง (พม่า)
แม่บ้าน
น.ส.สุคันธา พิมพ์ศรี
แม่บ้าน
นายวิสิญ ราชจินดา
พนักงานขับรถ
นางสาวบุญรัตน์ ปานสัง
แม่บ้าน
นางกิรประภา ไชยวรรณ
แม่บ้าน
นางประนอม มุขดาหาร
แม่บ้าน
นายสมยศ ประยูเด็น
นักการ
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา