Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางอัญวีณ์ หนูอุไร
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวานีดา ทองปัสโนว์
ครู คศ.3
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
ครู คศ.2
นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
ครู คศ.3
นายเจนณรงค์ พันทวี
ครู คศ.2
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
ครู คศ.1
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง
ครู คศ.1
นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
ครู คศ.1
นายอัครพล ศรีฟ้า
ครู คศ.1
นายเกียรติกร แซ่อุ้ย
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิขรินทร์ แซ่ลือ
ครูผู้ช่วย
น.ส.ณัฐธิดา ทองปัสโนว์
ครูอัตราจ้าง

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา