Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ครู คศ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
ครู คศ 1
น.ส.กาญจนา บุญรุ่ง
ครูผู้ช่วย
นายกันทรากร กุศลรักษ์
ครูผู้ช่วย
น.ส.พนิดา สุขยัง
ครูผู้ช่วย

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
ครู พนักงานราชการ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา