Breaking News
Home / วิชาการ / การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 291/2566 เรื่อง การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ใบปะหน้าซองข้อสอบ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)

ประกาศคำสั่งเเต …

ปิดโหมดสีเทา