Breaking News
Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 158-159/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 158-159/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวรกลางคืน มิถุนายน พ.ศ. 2566

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About วันวิสาข์ สืบ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา