Breaking News
Home / วิชาการ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๗๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน และประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๗๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน และประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่๓๔๐/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา