Home / ข้อมูลทั่วไป / คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน

06684 นางสาวพรรณทิราภรณ์ อินพรหม
ประธานนักเรียน
 06436 นายภูวดล  พนมใหญ่
รองประธานนักเรียน คนที่ 1
 07463 นายสรยุทธ  แก้วคำ
รองประธานนักเรียน คนที่ 2
 07454 นางสาวกุลธิดา  อุตสาพรหม
เหรัญญิก
 06498 นางสาวนันทนัช  มหาสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 06776 นางสาวสาริญา  ศุภราช
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 06696 นายธนภูมิ  สมวงศ์
เลขานุการ
 07440 นางสาวกชรัตน์  ศรีมา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 06698 นายประกฤษฏิ์  คุณหงษ์
หัวหน้าฝ่ายศาสนา
 06353 นายณัฐพล  ชูจันทร์
ผู้ช่วยฝ่ายศาสนา
 06705 นางสาวกุลกนิษฐ์  แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
 06410 นางสาวผกาทิพย์  หัญจรูญ
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
 06840 นายลีรวิชญ์  จิตรมุง
หัวหน้าฝ่ายวินัย
 06393 นายธวัชชัย  มากทองน้อย
ผู้ช่วยฝ่ายวินัย
 07859 นายธีรธรรม  เค้าสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
 07163  นายวรโชติ  ศรีมา
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
08366 นางสาวปภาวรินทร์  จันทร์อินทร์   
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
 images นายอิทธิชัย  มีเพียร
หัวหน้าฝ่ายศิลปะและดนตรี
06434 นายภัสกร  หลีวานิช
ผู้ช่วยฝ่ายศิลปะและดนตรี
07107 นางสาศศิวิมล  นุชนุสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
07620 เด็กหญงกฤชญา  ดำมาก
ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนศึกษา
07197 นายธนพร  คุ้มพร้อม
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
06343 นางสาวศศิวิมล  วังส์ด่าน
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
06440 นายศุกล  ชูเมือง
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
07861 นางสาวจิตชญานี  สารสัตย์
ผู้ช่วยฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
06796 นายภานุวัฒน์  คงหอม
หัวหน้าฝ่ายกีฬา
06338 นางสาวลลิต์ภัทร  คงเรือง
ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
06706 นางสาวจันทรัตน์  หัสดี
หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
06349 นายคณาพงษ์  ชูนวลศรี
ผู้ช่วยฝ่ายพยาบาล
06702 นางสาวกชกร  สมสนอง
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
07690 เด็กหญิงเมษา  กิจธรรมเจริญ
ผู้ช่วยฝ่ายห้องสมุด            
06731 นางสาวสมิตา  เครเคอร์
ผู้ช่วยฝ่ายห้องสมุด   
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศผลห้องเรี …