Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ / การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชื่อเรื่อง การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ผู้วิจัย นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ปีที่ประเมิน 2562

บทคัดย่อ วิชาการ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโรงเรียนสะเดา ” ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน : ราย …

ปิดโหมดสีเทา