Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

การประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนงาน อพ.สธ ให้กับองค์กรปกครอง

การรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All- ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล

กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย๑๐๐เปอร์เซ็นต์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย

ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

โครงการนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่ครัวโลก

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

จุลสารลด-หยุด-ภัย

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่ออิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สมัครขอรับทุนฝึกอบรม พร้อมทุนสนับสนุนค่าครองชีพ

สรุปผลการประชุมแนวทางการจัดงานสงกรานต์

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ขอความร่วมมือใน …

ปิดโหมดสีเทา