Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก / ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

การทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่2

โครงการประกวดทักษะภาษาจีน

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่11

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ึึ7

โครงการสานฝันปั้นเชฟ รุ่นที่3

โครงการสำมะโนการเกษตร

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอน

แจ้งข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด

เชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ ความเป็นพลเมืองดี

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About พรประภา นิรัตน์

Check Also

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขัน Spac …

ปิดโหมดสีเทา