Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยามว่าง การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปำการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยามว่าง การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปำการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดร้องเพลง ปี2566

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 160/2567 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง พิธีมอบป …

ปิดโหมดสีเทา