Breaking News
Home / กิจการนักเรียน / คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลนักเรียนในกิจกรรมการสร้างความรักชาติ ในกลุ่มเยาวชนพื้นที่ ทภ.4

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลนักเรียนในกิจกรรมการสร้างความรักชาติ ในกลุ่มเยาวชนพื้นที่ ทภ.4

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลนักเรียนในกิจกรรมการสร้างความรักชาติ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา