Breaking News
Home / กิจการนักเรียน / คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเฝ้า ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเฝ้า ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งเฝ้าระวังนักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง-2

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา