Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา(Theeparatpittaya School)

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระครูวิภาตทีปกร

prakroo

วันสถาปนาโรงเรียน : 26/05/2520

คติพจน์ของโรงเรียน :

ปญฺญา  นรานํ  ปทีปา  โหนฺติ  ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน

สีประจำโรงเรียน :

     สี ทะเล (สีฟ้า) หมายถึง แหล่งกำเนิดความดี และจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม
     สี ทอง (สีเหลือง) หมายถึง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใด ย่อมมีคุณค่าประดุจทองคำ

อักษรย่อโรงเรียน : ท.พ.

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ที่ตั้ง ๒๕๕ หมู่ ๑ ตำบลแม่น้ำ  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๓๐๓๒๓  โทรสาร ๐๗๗-๔๒๕๔๗๐  Website www.tpp.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

logotpp

เนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๔๖.๑ ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่น้ำ และตำบลบ่อผุด

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จัดตั้งโรงเรียนโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่น้ำเป็นที่เรียนชั่วคราว

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ โรงเรียนได้เปิดสอนเป็นครั้งแรกโดยการนำของศึกษาธิการอำเภอ (นายปรีชา  แสงสุวรรณ) มีนักเรียน ๘๗ คน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ประชาชนชาวตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุด โดยการนำของพระครูวิภาตทีปกรได้เริ่มปรับพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

พ.ศ.๒๕๒๖ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.๒ รุ่นที่ ๒)

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารประกอบ พร้อมปรับปรุงบริเวณตามโครงการ มพช.

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ กรมสามัญได้แต่งตั้ง นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนที่ชำรุด และพัฒนาเพิ่มเติม มีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นายพิสิษฐ  ศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนแทนนายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนทุก ๆ ด้าน จนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล และโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายประยงค์   อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายพิสิษฐ  ศักดา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมาย และมุ่งสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายประยงค์   อินนุพัฒน์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง

ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนางเพียงแข  ชิตจุ้ย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ-ผ …

ปิดโหมดสีเทา