Breaking News
Home / วิชาการ / การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แบบประเมินวิจัยในชั้นเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่ง 205:2567 …

ปิดโหมดสีเทา