Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ / เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโรงเรียนสะเดา ” ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโรงเรียนสะเดา ” ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนสะเดา ” ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน : นายปรีชา  อิสสระ

หน่วยงาน : โรงเรียนสะเดา ” ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

หนังสือเผยแพร่ผลงาน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About กลุ่มงาน ICT กลุ่มงาน ICT

Check Also

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่ผลงานทาง …

ปิดโหมดสีเทา