Breaking News
Home / บุคคล / แบบประเมินและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 (1 เม.ย. 66)

แบบประเมินและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 (1 เม.ย. 66)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน

1.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย

2.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-ยังไม่มีวิทยฐานะ

3.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูชำนาญการ

4.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

5.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

6.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครู-วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

7.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-ยังไม่มีวิทยฐานะ

8.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะชำนาญการ

9.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

10.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

11.-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา-วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน

2.1-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูผู้ช่วย-1เม.ย.66

2.2-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.66

2.3-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูชำนาญการ-1เม.ย.66

2.4-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครูชำนาญการพิเศษ-1เม.ย.66

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

2.6-แบบรายงานการปฏิบัติงาน-ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ -1เม.ย.66

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายงานบุคคล ประชาสัมพันธ์

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567

คำสั่งแต่งตั้งค …

ปิดโหมดสีเทา