Breaking News
Home / พรประภา นิรัตน์

พรประภา นิรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย ข …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 170/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลงานจัดระบบและนำเสนอผลงานของโรงเรียนในห้องเกียรติยศ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 170/2567 เรื่อง แต …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ขอควา …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

เชิญเข้าร่วมรณรงค์สร้างกระแสป้องกันนักสูบหน้าใหม่ใ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

121มาตรการป้องกันการถูกหลอกเปิดบัญชีม้าขอ การขับเค …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย การเผย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่225/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 2566

แห่เทียน2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่197/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

คำสั่งอาหารกลางวัน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่210/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

คำสั่งITA (2566)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 224/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี2566

คำสั่งงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร.(10)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่๑๙๘/๒๕๖๖เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปี ๒๕๖๖

คำสั่งกีฬาอำเภอ2566

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโรงเรียนที่181/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา2566น

คำสั่งกีฬาโรงเรียน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 184/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

คำสั่งทุนอำเภอเกาะสมุย1

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่155/2566เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2566

คำสั่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน66

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่134/2566เรื่องแต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ(ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่134/2566

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ขยายเวลาการอ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น การทดสอบวัดสมรรถนะ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศ ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงอาหาร6 ประกาศโร …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ การประกวดวรรณกรร …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม การแข่งขันหุ่ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่285/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันเพชรอุทัย ครั้งที่๗ การประกวดแข่งขันคลิป …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประชุมของสมาคมลูกจ้างราชการแห่งประเทศไทย การประ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 260/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับสถานศึกษา

คำสั่ง สำรวจแววความสามารถพิเศษระดับสถานศึกษา

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขยายเวลาเปิดรับสมัครเ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

กองบัญชาการศึกษาเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน คัดเลือก …

Read More »

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ การพัฒนาหลักสูต …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ก …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง)เพื่อขับเคลื่อน …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา