Breaking News
Home / วันวิสาข์ สืบ

วันวิสาข์ สืบ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด3

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นักเรียนพระราชทาน ระด …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 33/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมทัศนศึกษาในอำเภอเกาะสมุย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 442-443/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

เวรกลางวัน เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวรกลางคืน เดือน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน-ระดับจังหวัด

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน-ระด …

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 411-412/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวรกลางคืน เดือนธ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 356-357/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เวรกลางวันเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน พฤศจ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 317-318/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน เดือนต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน-ล่า …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่314/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่314/2566 เรื่อง แต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 279-280/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวรกลางคืน-กันยาย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 232-233/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน สิงหาคม พ. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 231/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

เวรกลางวัน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 193-194/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน กรกฎาคม พ. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 158-159/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน มิถุนายน …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันวิสาขบูชา-ประจำปี-พ.ศ.-2566.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันวิสาขบู …

Read More »

คำสั่งคณะกรรมการจัดสรรที่พักอาศัย และดำเนินกิจกรรมที่พักของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งคณะกรรมการจัดสรรที่พักอาศัย และดำเนินกิจกรรม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 165-166/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามในเวลากลางวัน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 88-89/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 71-72/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

66.3 เวร มีนาคม พ.ศ. 2566 กลางวัน 66.3 เวร มีนาคม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 38/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดำเนิงานเปิดอาคารพระครูวิภาตทีปกร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานเปิดอาคารพระครูวิภ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 39-40/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

66.2 เวร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลางวัน 66.2 เวร กุม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 333-334/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

66.01 เวร มกราคม พ.ศ. 2566 กลางวัน 66.01 เวร มกราค …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 301,312/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

65.12 เวร ธันวาคม พ.ศ. 2565 กลางวัน (แก้ไขเพิ่มเติ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 267-268/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

65.11 เวร พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กลางวัน 65.11 เวร พฤ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 240-241/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวรกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวรกลางคืน ป …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา