Breaking News
Home / บุคคล

บุคคล

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักปฏิบัติการงานช่าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง-นักปฏิบัติการงานช่าง 67

Read More »

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีการจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก -นักการภารโรง-67

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีการจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภารโรง67

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีการจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา- …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.67)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข …

Read More »

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เม.ย.67)

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้า …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนรู้การสอนรูปแบบ On-hand ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ …

Read More »

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอ …

Read More »

ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลื …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน66

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

14-ประกาศดีเด่นและดีมาก-1 ต.ค. 66

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลื …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ประเมินผลการปฏิบัติงา …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแสดงมุทิจิตแด่ข้าร …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดื …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง …

Read More »

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

179-2566-แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ …

Read More »

การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566

การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา