Breaking News
Home / วิชาการ

วิชาการ

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)

ประกาศคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ SDGs สพฐ.แต่งตั้งค …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน-ล่า …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-นักเรียนพระราชทาน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่314/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่314/2566 เรื่อง แต …

Read More »

คำสั่งจัดกิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 269/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2566

คำสั่งคัดเลือกหนังสือรักการอ่าน

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 291/2566 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 272/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งกิจกรรมสัปดาห์วิทย์-2566-แก้ไข

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนด์ (On-Hand) ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮน …

Read More »

การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 219/2566 เรื่อง แ …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งค่ายทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 178/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ครั้งที่ 16

คำสั่งค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนห้องเรียนโครงการพิ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๑๕๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ-2566

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันวิสาขบูชา-ประจำปี-พ.ศ.-2566.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันวิสาขบู …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 90/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง-พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา-2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป 66 ม.4 ประก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านกาคัดเลือกประเภทโควตาโรงเรี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่086 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งรับนักเรียนห้องทั่วไป-2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่078 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566

คำสั่งรับนักเรียนโควตา-2566 (1)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้ …

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 52/2566 เรื่อง แต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายอาสาพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และกิจกรรทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียน ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 3/2566 เรื่อง แต่ …

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ม.๓

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายพักแรมลู …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา