Breaking News
Home / สารสนเทศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

สารสนเทศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับนักเรียน-ม.4-ปีการศึกษา-2565

Read More »

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมและวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมและวิชาเสรี ภาคเรียนที …

Read More »

E–Service โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

รายชื่อนักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียนที …

Read More »

แบบคำร้องต่างๆ

คำร้องขอเข้าเรียน คำร้องขอเอกสารหลักฐานการเรียน แบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 130 /2563 เรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

คำสั่งเรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถาน …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศรับนักเรียน-ม1-ปี-63-ห้องทั่วไป CV19 ประกาศร …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศรับนักเรียน-ม4-ปี-63-ห้องทั่วไป

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ปิด-ศึกษาดูงาน

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ปิด-ศึกษาดูงาน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง …

Read More »

ตารางเรียน นักเรียน ปีการศึกษา 2/2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อัพเดท 8 พฤศจิกายน พ …

Read More »

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตา …

Read More »

ประกาศรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียด เปิดตรงนี้ครับโครงการแข่งตอบปัญหากฎหมาย …

Read More »

ประกาศ แบบแปลนการจัดการห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read More »

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมค่ายอบรมหลักสูตรสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติการใช้พลังงาน

    โรงเรียนทีปราฎร์พิทยาได้ส่งตัวแทนนัก …

Read More »

ประกาศ ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พ.ศ. 2560

ประกาศ ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการใช้ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โร …

Read More »

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนทีปราฎร์พิทยา ร่วมการอบรมการประหยัดการใช้พลังงาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนทีปราฎร์พิทยา เข้าร่วมอบรม โ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา