Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล


แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

หมายเหตุ  ให้คุณครูใส่ข้อมูลของท่าน แทนตัวอักษรสีแดง โปรแกรมจะคำนวนให้อัตโนมัติ

เอกสาร No.1 ทำตามจำนวน ปพ.5 ดูข้อมูลจากตัวสรุป SGS

เอกสาร No.2 ทำตามจำนวนวิชาที่สอน ดูข้อมูลจากตัวสรุป SGS รวมห้องตามรายวิชาที่สอน ทำเฉพาะที่ท่านสอนเท่านั้น (กรณีวิชาที่สอน มีห้องเดียวไม่ต้องทำเอกสารฉบับนี้)

เอกสาร No.3 ทำทุกรายวิชาที่สอน ดูข้อมูลจากเอกสาร No.1 ถ้ารายวิชาที่สอนมีหลายห้องให้ดูข้อมูลผลรวมจากเอกสาร No.2 มาใส่ได้เลยครับ

 

หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจให้สอบถามจากหัวหน้ากลุ่มสาระได้เลยครับ

 

แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้

หมายเหตุ  ให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระใส่ข้อมูลของท่าน แทนตัวอักษรสีแดง โปรแกรมจะคำนวนให้อัตโนมัติ

เอกสาร No.1 ทำเฉพาะรหัสวิชาที่สอนหลายคนเท่านั้น (ดูข้อมูลจากตัวสรุป N0.1 หรือ N0.2 ของครูผู้สอน)

เอกสาร No.2 ทำตามจำนวนวิชาแยกเป็นระดับชั้น ทำทั้ง 6 ระดับชั้น ม.1-ม.6  ดูข้อมูลจากตัวสรุป N0.1

เอกสาร No.3 ดูข้อมูลจากเอกสาร No.2  มาใส่ได้เลยครับ

 

เอกสาร No.4 ตรวจสอบความถูกต้องของกราฟ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

แต่งตั้งคณะกรรม …