Breaking News
Home / วิชาการ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์,ศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์,ศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม)

CamScanner-25-12-2023-15.38

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่๓๔๐/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา