Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปีการศึกษา-2566 (1) ประกาศรั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และกิจกรรทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียน ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่285/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนที่ 269/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับฯ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินกำรและผู้สอนกิจกรรมบังคับ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รับสมัครครูผู้สอน วิช …

Read More »

รายงานการประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนตุลาคม

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

ประกาศราชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครูสังคม โรงเรียนที …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 249/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ชาย, หญิง)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 249/2565 เรื่อง แ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566

คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566

Read More »

แบบประเมินกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมั …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม การใช้งบประมาณ การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม การใช้ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน

ประกาศการปิดภายใน รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ

Read More »

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ การพัฒนาหลักสูต …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ สุขภาพดี เริ่มที่โภชนาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ สุขภาพดี …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ

คำสั่งโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ-2565

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนภูมิภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔-๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

สุราษฎร์ธานี

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Cultural Exchange Camp 2022

คำสั่ง Cultural Exchange Camp Final

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษา 2566-2568

  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพและ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยกำจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติก …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนดาวน์โหลด ป …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 127 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู-ปี …

Read More »

งานประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 114/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC) ปีการศึกษา 2565

  คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC 65  

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 106/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ 2565  

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำ …

Read More »

งานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเส …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา