Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๖๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายต้นกล้าภาษาไทย รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายต้นกล้าภาษาไทย รุ่นที่ …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปี-67 (2) ประกาศรับนักเรียน- …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 33/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมทัศนศึกษาในอำเภอเกาะสมุย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๓ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่ตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ (แก้ไขเพิ่มเติม)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เลขที่ 359/2566 แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้่งที่ 2)

คำสั่งแก้ไขครั้งที่2 ลูกเสือ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนรู้การสอนรูปแบบ On-hand ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลื …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยามว่าง การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปำการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดร้องเพลง ปี2566

Read More »

คำสั่งจัดกิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่225/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 2566

แห่เทียน2566

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญู ปีการศึกษา 2566

คำสั่งงานกตัญญู-2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 184/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

คำสั่งทุนอำเภอเกาะสมุย1

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2566

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติ …

Read More »

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

1. คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่134/2566เรื่องแต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ(ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่134/2566

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ม.๑ และ ม.๔

เอกสารที่สแกน (1)

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งดำเนินกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานพฤติกรรมวินัยเชิงบวกนักเรียนใหม่

คำสั่งอบรมวินัยชิงบวก นักเรียนเข้าใหม่+sign  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และแม่บ้าน

  ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แม่บ้าน 66 ใบส …

Read More »

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง-105-ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ-ปี-2566-pdf

Read More »

รายงานการประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมีนาคม …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา