Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศแจ้ง รร เปิด

Read More »

กองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระเบียบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร …

Read More »

ระบบสารสนเทศสำหรับครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 กำหนดรหัสผ่าน สำหรับ …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสมัครแม่บ้าน 64

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ส …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ว …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ครูพลศึกษา-64

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยารับสมัคร-รปภ.64

Read More »

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 9.1 …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศการปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564

Read More »

คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโค …

Read More »

คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวร กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลางคืน เวร กรกฎาคม พ.ศ. 256 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือปี 64 1

Read More »

นิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 102 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC

Read More »

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมและวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมและวิชาเสรี ภาคเรียนที …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทยื่นความจำนง)

ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ประเภทแจ้งความจำนง (แก้ไขเ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแจ้งผลการสอบเข้า-ม.4-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและผลการจัดห้องเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผล-ม.1-ปี-2564

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลความสามารถพิเศษ-ม.1-ปี-2564

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศเลื่อนการสอบและการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนมอบตัว และการสอบ ห้องทั่วไป 64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศขอเลื่อนการสอบและการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนมอบตัว การสอบ ห้องทั่วไป 64

Read More »

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎณ์พิทยา เรื่อง การประมูลผู้ปร …

Read More »

การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลร้านค …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปี-64-แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียน-ม.4-ปี-64-แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี 64

Read More »
ปิดโหมดสีเทา