Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Cultural Exchange Camp 2022

คำสั่ง Cultural Exchange Camp Final

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษา 2566-2568

  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพและ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยกำจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติก …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนดาวน์โหลด ป …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 127 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู-ปี …

Read More »

งานประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 114/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC) ปีการศึกษา 2565

  คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC 65  

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 106/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ 2565  

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำ …

Read More »

งานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเส …

Read More »

ประกาศรายชื่อการจัดกลุ่มมาเรียนแบบ On-site

ประกาศเปิดภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2565 ประกาศรายชื …

Read More »

ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็กลูกจ้างชั่ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาชีววิทยา

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วค …

Read More »

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลงนามถวายพระพร

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2565

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเ …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การเปิดหลักสูตรนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ ขอเชิญเข้ …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ครูชีววิทยา

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสมัครแม่บ้าน-65

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก-ม.4-รอบสอบทั่วไป-65-ประกาศ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก-ม.1-ห้องปกติ-ปี-65-ลงประกาศ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง งดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป กรณีที่นักเรียนสมัครไม่เต็มตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศการงดการสอบและแจ้งแนวทางการจัดห้องเรียน-ม.1- …

Read More »

คําสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 049 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาประเมินผลการใช้หลักสูต …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

บัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๕๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี- …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ-ม.1-ปี- …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา