Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 90/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง-พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา-2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป 66 ม.4 ประก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศ ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงอาหาร6 ประกาศโร …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านกาคัดเลือกประเภทโควตาโรงเรี …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมหุ่นยนต์ TPP Robot Camp ‘66

คำสั่งที่-68-ค่ายหุ่นยนต์ TPP Robot Camp

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 63 ปี66 ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรีย …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่053 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ-2566

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปีการศึกษา-2566 (1) ประกาศรั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และกิจกรรทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียน ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่285/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนที่ 269/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับฯ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินกำรและผู้สอนกิจกรรมบังคับ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รับสมัครครูผู้สอน วิช …

Read More »

รายงานการประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนตุลาคม

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

ประกาศราชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครูสังคม โรงเรียนที …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 249/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ชาย, หญิง)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 249/2565 เรื่อง แ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566

คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566

Read More »

แบบประเมินกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมั …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม การใช้งบประมาณ การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม การใช้ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน

ประกาศการปิดภายใน รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ

Read More »

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

การแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ การพัฒนาหลักสูต …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ สุขภาพดี เริ่มที่โภชนาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ สุขภาพดี …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ

คำสั่งโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ-2565

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนภูมิภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔-๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

สุราษฎร์ธานี

Read More »
ปิดโหมดสีเทา