Breaking News
Home / บุคคล / งานวิทยฐานะ ว21/2560

งานวิทยฐานะ ว21/2560

1. บท.ขอรับการประเมินภาคเรียนที่ 1 ปกศ. 25……

2. บท.ขอรับการกลั่นกรองสิ้น ปกศ. 25…..

3. แบบฟอร์ม วฐ.1

4. แบบฟอร์ม วฐ.2

4.1 ภาคผนวก วฐ.2

5. แบบฟอร์ม วฐ.3

6. แบบตรวจ ว 21 1ของหน่วยงาน (สถานศึกษา เขตพื้นที่ ศธจ.สฎ.)

7. บันทึกตรวจสอบหลักฐาน-13-ตัวชี้วัด-ว21-25601

8. แนวทางเก็บเอกสาร 13 แฟ้ม

ตย. 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ตย. 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ตย. บท รายงานผลการปฏิบัติงาน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายงานบุคคล ประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา