Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ (page 10)

ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

Read More »

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read More »

คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คะแนนการประเมินคุณลักษณะ ม.1 คะแนนการประเมินคุณลัก …

Read More »

แบบประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2560

  ม.2-22-มกราคม-2561 (2) ม.3-22-มกราคม-2561 ( …

Read More »

คำสั่งรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

คำสั่งรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

Read More »

คำสั่งการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

คำสั่งการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 25 …

Read More »

คำสั่งการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ี 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 …

Read More »

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

***ให้แต่ละกลุ่มสาระประเมิน และรวบรวมไฟล์ที่ประเมิ …

Read More »

แบบประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2560

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่  2/2 …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดบ้านสู่ชุมชน Open house ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านสู่ชุมชน Ope …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Ne …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2-2560

คลิกที่นี่ >> คำสั่งแต่งตั้งผกก.กิจกรรมบังคั …

Read More »

การสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งการสอบ pre o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการ …

Read More »

คำสั่งสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานกิจ …

Read More »

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจ …

Read More »

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมและสถานที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คลิก >>> รายชื่อครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม ภา …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการสอนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งปฏิบติการสอนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ …

Read More »

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิก >> แต่งตั้ง ผกก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการโฮมรูม ภาคเรียนที่ 2/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการโฮมรูม ภาคเรียนที …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรี …

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25๖๐

คำสั่งแต่งตั้งผกก.กิจกรรมบังคับ ภาคเรียนที่ 2-2560

Read More »

การดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การดำเนินการแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read More »

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อจัดห้องม.1ปี2560 ดาวน์โหลดที่นี่ การจัดห้อง …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา