Home / เอกสารคำสั่ง (page 10)

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 044 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) และขอยกเลิกคำสั่งที่ 068/2561 และ 309/2561

คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2561 เพิ่มเติม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 040 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาค่ายปรับพฤติกรรม-2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่035/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต กิจกรรม:ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (DLIT)” ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   เอกสารประกอบกา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม

คลิกดูคำสั่งที่นี่…..เวร ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก …

Read More »

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แต่งตั้ง ผกก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเข้าประจำก …

Read More »