Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

งานนำเสนอ1

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 289 / 2561 เรื่อง แต่ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

คำสั่งฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียน-ไปแข่งขันทักษะ-68-ร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 250 / ๒๕๖๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปรับพฤติกรรม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 227 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ “วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ”

คำสั่งโครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจ เรื่องเพศ 2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 197 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และจัดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ทีปราษฎร์พิทยา ประจำปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย

เรื่องแต่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครูดนตร …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัยข้าราชการครูและการวิจัยในชั้นเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเรื่องจริยธรรมจรรยาบรร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คำสั่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่านกระบวนการ PLC

คำสั่งอบรมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 154 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เตรียมการดำเนินงานการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2561

คำสั่งโรงเรียน ที่ 154 เตรียมความพร้อมกีฬาอำเภอ

Read More »