Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (DLIT)” ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   เอกสารประกอบกา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม

คลิกดูคำสั่งที่นี่…..เวร ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก …

Read More »

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แต่งตั้ง ผกก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเข้าประจำก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 330/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลด ละเลิกบุหรี่ คนไร้ควัน คุณทำได้ ประจำปี 2561

คำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลด ละเลิกบุหรี่ คนไร …

Read More »

คาสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 327 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมติดตาม ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 338 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานระบบด …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 – …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเวรประจำวัน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อ …

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรม (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งผกก.ลส.2-2561

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน – กลางคืน เดือนพฤศจิกายน 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 289 / 2561 เรื่อง แต่ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

คำสั่งฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียน-ไปแข่งขันทักษะ-68-ร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 250 / ๒๕๖๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปรับพฤติกรรม

Read More »