Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจ …

Read More »

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิก >> แต่งตั้ง ผกก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 231 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งผู้ปกครอง 2 – 2560

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 229 / 2560 เรื่องคณะกรรมการการจัดทำอนุสรณ์รุ่น กีฬาประเพณี ทุการศึกษา การคัดเลือกครูที่ปรึกษาดีเด่น และงานปัจฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่ง-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำอนุสรณ์รุ่ …

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25๖๐

คำสั่งแต่งตั้งผกก.กิจกรรมบังคับ ภาคเรียนที่ 2-2560

Read More »