Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (โควตา)

คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป-ประเภทนักเรียน-ม. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 044 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) และขอยกเลิกคำสั่งที่ 068/2561 และ 309/2561

คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2561 เพิ่มเติม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 040 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาค่ายปรับพฤติกรรม-2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่035/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต กิจกรรม:ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่ …

Read More »