Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คําสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ท่ี4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกสรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

คำสั่ง-4-ฉบับเพิ่มเติมใหม่ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2 …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เวรยามกลางวัน ธันวาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) 12-เวร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 192 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำสั่ง-192-ฉบับปรับปรุงใหม่ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา- …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 187/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งการดำเนินการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๘๔ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 2564

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เวรกลางวัน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เวรกลางคืน พฤศจิกายน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 163/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ 133 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีพิเศษ แบบบันทึกเยี่ยมบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโค …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่ ภาคเรียนที่ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือ.ปี 64

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 101/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง-101-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2564-

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ปฐมนิเทศออนไลน์

Read More »