Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 040 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาค่ายปรับพฤติกรรม-2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่035/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต กิจกรรม:ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (DLIT)” ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   เอกสารประกอบกา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม

คลิกดูคำสั่งที่นี่…..เวร ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก …

Read More »

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แต่งตั้ง ผกก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเข้าประจำก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 330/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลด ละเลิกบุหรี่ คนไร้ควัน คุณทำได้ ประจำปี 2561

คำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลด ละเลิกบุหรี่ คนไร …

Read More »

คาสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 327 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมติดตาม ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 338 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานระบบด …

Read More »