Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 126 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งประชุมผู้ปกครอง2-61

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 118 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนประจำปี การศึกษา 2561

คำสั่งกีฬาสีโรงเรียน กรีฑาสี

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 117 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูแต่ละสีดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนประจำปี การศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาแต่งตั้งกรีฑาสีภายใน ป …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๐๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคม /เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสติด

คำสั่งเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม. 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1-2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 96 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาวินัย และเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา

คำสั่งอบรมวินัย ภาคเรียนที่ 1

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 088 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งปฐมนิเทศ2561

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ >>> คำสั่งแต่งตั้งผกก. กิจกรรม …

Read More »