Home / เอกสารคำสั่ง (page 4)

เอกสารคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีหลัง(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

แฟ้มเอกสาร

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ( …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 263 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-๒๖๓-ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ-ปีการศึก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งไหว้ครู-2563-พร้อมกำหนดการ-และเกณฑ์การตัดสิน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 245 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-245-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 250 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำผลงานสถานศึกษาเพื่อการประเมินรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ประจำปี 2563

คำสั่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชก …

Read More »

คำสั่งที่ 244/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนกรณีพิเศษ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 263 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการตรวจติดตาม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 223 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊ก ดาวน์โหลด คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

Read More »