Home / เอกสารคำสั่ง (page 6)

เอกสารคำสั่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนทั่วไป ม.1 ประกาศรายชื่อความสามารพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อห้องเรียนทั่วไป-ม.4 ประกาศรายชื่อความ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 136 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำรวจความพร้อมการจัดเรียนการสอนออนไลน์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 135/2563 เรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สอนทางไกล ม.ปลาย ตารา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 134/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนออนไลน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 92/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด เอกสารคำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-งานปร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 130 /2563 เรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

คำสั่งเรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถาน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 124 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป-ปี-2563 (ฉบั …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามประจำเดือนเมษ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

คำสั่งคณะกรรมการต้อนรับการประเมินผู้อำนวยการโรงเรี …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนท …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง นักการ แม่บ้าน คนสวนและพนักงานขับรถพร้อมแบบประเมิน

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ แบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 071 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องพิเศษ ปีการ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 067/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตารางการจัดสอบ ข้อสอบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๖๓ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

คำสั่งปัจฉิมปีการศึกษา2562

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 045 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 042 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขปรับปรุง)

มกราคมคำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2562

Read More »