Home / ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

งานวิจัย การพัฒนาบทเรียน อาชีพด้านเทคโนโลยี 2563

Read More »