Home / บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่ ภาคเรียนที่ …

Read More »

การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ **แก้ไขเพิ่มเติม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่1.63.docx-ภา …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลางวัน เวร กุมภาพันธ์ พ. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำองค์กรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรับปรุง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา.

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๗๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ-2563

Read More »

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้าราชการทุกสังกัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นางเพียงแข ชิตจุ้ย และคณะครู ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

Read More »