Breaking News
Home / กิจการนักเรียน

กิจการนักเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการส …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่163 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 157/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานวันกตัญญู ประจำปี

คำสั่งงานกตัญญู-2565-13-ก.ค.65

Read More »

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตารางเวรประจำวัน เดือน กรกฎาคม 65

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแล …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 123/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา 2565

 

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 120/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 121/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

 

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 93/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2565

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 99/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำและหัวหน้ำระดับตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีกำรศึกษำ 2565(แก้ไขเพิ่มเติม)

  ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ-ปีการศึกษา 2565 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 87 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่-ปีการ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 86/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานพฤติกรรมวินัยเชิงบวก นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมวินัยและพฤติกรร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง-แต่งตั้งผู้รับ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 57 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา2565

คำสั่ง-57-ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ-ปีการ(1)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษพิทยา ที่ 27/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านกรณีพิเศษ(นักเรียนกลุ่มมมีปัญหา)ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2564

คำสั่งเยี่ยมบ้านกรณีพิเศษ-นักเรียนกลุ่มมีปัญหา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Cente …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทย …

Read More »

คําสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ท่ี4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกสรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

คำสั่ง-4-ฉบับเพิ่มเติมใหม่ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 192 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำสั่ง-192-ฉบับปรับปรุงใหม่ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา- …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๘๔ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 2564

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโป …

Read More »

สรุปผลรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1 และ ม.4

ส่วนหน้า ส่วนหน้า ปกเยี่ยมบ้าน ม.ต้น ชมพู ปกเยี่ยม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 101/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง-101-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2564-

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ปฐมนิเทศออนไลน์

Read More »
ปิดโหมดสีเทา