Breaking News
Home / บุคคล

บุคคล

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคคลากรเดือนสิงหาคม

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคคลากรเดือนสิ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 156/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาชีววิทยา

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วค …

Read More »

ประกาศผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1 เมษายน 2565

ประกาศผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระด …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ครูชีววิทยา

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสมัครแม่บ้าน-65

Read More »

คำสั่งโรงเรียน-แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ระดับสถานศึกษา

Read More »

คำสั่งโรงเรียน-เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

4-คส.แต่งตั้งกก.ประเมินผลการปฏิบัติงาน-1-เม.ย.-65

Read More »

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เม.ย. 65)

ตำแหน่งข้าราชการครู หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียน-ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

คำสั่งโรงเรียน-ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

Read More »

เรื่อง การกําหนดชั่วโมงภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คำสั่งโรงเรียน-ปฏิบัต …

Read More »

กองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระเบียบกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร …

Read More »

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

แบบบันทึกข้อความออกนอกพื้นที่เกาะสมุย

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ส …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อบรม ว9/2564 กำหนดการ …

Read More »

แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีประจำปี 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญ

Read More »

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก รอบครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ใ …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ครูพลศึกษา-64

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยารับสมัคร-รปภ.64

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวันเกษียณเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ประจำปี 2564

คำสั่งเแต่งตั้งคณะกรรมการวันงานเกษียณ ประจำปี 2564 …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ครู

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข …

Read More »

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี 64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี 64

Read More »
ปิดโหมดสีเทา