Breaking News
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการส …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ สอวน. คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 176/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งนิเทศการสอน-1_2565

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 170-171/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวรกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565เวรกลางคืน ป …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 169/2565เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

คำสั่งพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ65

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่163 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159/2565 เรื่อง การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159/2565 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 157/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานวันกตัญญู ประจำปี

คำสั่งงานกตัญญู-2565-13-ก.ค.65

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Cultural Exchange Camp 2022

คำสั่ง Cultural Exchange Camp Final

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 156/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 151/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 15

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่า …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแล …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 145-146/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

  เวรกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวรก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 142/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ป …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 141/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิช …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.เกาะสมุย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี2565

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพและ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยกำจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 130/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูจอมกวีสี่แผ่นดิน ปีกำรศึกษา 2565

  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมรำลึก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 127 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู-ปี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 123/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา 2565

 

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 120/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 121/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

 

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 93/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2565

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 115-116/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

  เวรกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เวร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (กิจกรรมชุมนุม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 114/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC) ปีการศึกษา 2565

  คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC 65  

Read More »
ปิดโหมดสีเทา