Breaking News
Home / เอกสารคำสั่ง

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 317-318/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน เดือนต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 269/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2566

คำสั่งคัดเลือกหนังสือรักการอ่าน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 279-280/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวรกลางคืน-กันยาย …

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 291/2566 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่ง ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 1/2566 (ปรับปรุง 3)

คำสั่ง-238-ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ-ปี-2566-ปรับปร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 232-233/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน สิงหาคม พ. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 231/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

เวรกลางวัน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่197/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

คำสั่งอาหารกลางวัน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่210/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

คำสั่งITA (2566)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 224/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี2566

คำสั่งงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร.(10)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนด์ (On-Hand) ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮน …

Read More »

การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 219/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่๑๙๘/๒๕๖๖เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปี ๒๕๖๖

คำสั่งกีฬาอำเภอ2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 193-194/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน กรกฎาคม พ. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโรงเรียนที่181/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา2566น

คำสั่งกีฬาโรงเรียน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 178/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ครั้งที่ 16

คำสั่งค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนห้องเรียนโครงการพิ …

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลนักเรียนในกิจกรรมการสร้างความรักชาติ ในกลุ่มเยาวชนพื้นที่ ทภ.4

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลนักเรียนในกิจกรรมกา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จิตอาสาสถานศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 170/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งกิจกรรมวันไหว้ครู เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครู-โ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 158-159/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวรกลางวัน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวรกลางคืน มิถุนายน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่155/2566เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2566

คำสั่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน66

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๑๕๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ-2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 165-166/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามในเวลากลางวัน …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีทีปราษฎร์ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 90/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง-พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา-2565

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 88-89/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวร …

Read More »

คำสั่งที่ 92/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม. …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา