Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ (page 4)

ฝ่ายวิชาการ

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี 64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี 64

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 078/2564 เรื่อง การสอนนักเรียนเรียนซ้ำ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 078/2564 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 065 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งรับนักเรียนห้องพิเศษ 2564

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 061 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐา …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมั …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับนักเรียน-ม.4-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

ประกาศรับนักเรียน-ม4-โควต้า

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 034 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการอบรมสัมนาวิชาการแบบบูรณาการ

ติวเตอร์นกหวีด

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 035/2564 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่งนิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งนิเทศการสอน ตารางนิเทศการสอน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 021/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-เพิ่มเติม-ผบกลส

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 011/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2563

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่ง เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 007/2564 เรื่อง การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 007/2564 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 006/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน2563

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๗๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ-2563

Read More »

แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25๖3 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือ.64-แก้ไขใหม่

Read More »

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่งานสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 388/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ อาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ อาหารกลางวันให้กั …

Read More »

เอกสารประกอบการจัดทำบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม

เอกสารประกอบการจัดทำบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม แบบบ …

Read More »

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์มแ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 386 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ATC)

คำสั่งอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ATC

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 384 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบทุนการการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบทุนการการศึกษา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 379/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

คำสั่งจัดทำบุญตักบาตร-วันที่-5-ธันวา-63

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๗๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำสั่งพิธีถวายราชสดุดี 2 2563

Read More »
ปิดโหมดสีเทา