Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ (page 2)

ฝ่ายวิชาการ

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนรู้การสอนรูปแบบ On-hand ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู็สอนกิจกรรมบังคับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู็สอนกิจกรรมบังคับ ภาคเ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 269/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2566

คำสั่งคัดเลือกหนังสือรักการอ่าน

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 291/2566 เรื่อง ก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนด์ (On-Hand) ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮน …

Read More »

การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 219/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 178/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ครั้งที่ 16

คำสั่งค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนห้องเรียนโครงการพิ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จิตอาสาสถานศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๑๕๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ-2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 90/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง-พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา-2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป 66 ม.4 ประก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านกาคัดเลือกประเภทโควตาโรงเรี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่086 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งรับนักเรียนห้องทั่วไป-2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่078 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566

คำสั่งรับนักเรียนโควตา-2566 (1)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่053 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ-2566

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 52/2566 เรื่อง แต …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปีการศึกษา-2566 (1) ประกาศรั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 3/2566 เรื่อง แต่ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 320/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 320/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 249/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ชาย, หญิง)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 249/2565 เรื่อง แ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน

ประกาศการปิดภายใน รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 213/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 213/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ สอวน. คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159/2565 เรื่อง การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159/2565 เรื่อง ก …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา